CEXDEX
行情
闪兑
交易
合约信息
奖励中心
下载
English
USD
交易规则
* 每位用户每个合约下,可以同时处于挂单状态的条件单(包括限价止盈止损、市价止盈止损、跟踪委托)上限为10单。条件单挂单包括在最大挂单数量里。
合约
最小下单数量
最小下单价格/最小价格波动
限价订单价格上限/下限比例
市价单/限价单单笔最大数量
最大挂单数量
价差保护阈值
最小名义价值
强平清算费
BTCUSDT 永续0.001 BTC
0.1 /0.1 USDT
5% / 5%
12 /10000000 BTC
2005%5 USDT1.00%
ETHUSDT 永续0.001 ETH
39.86 /0.01 USDT
5% / 5%
50 /10000 ETH
2005%5 USDT1.00%
ADAUSDT 永续1 ADA
0.01740 /0.00010 USDT
5% / 5%
20000 /10000000 ADA
2005%5 USDT0.50%
DOGEUSDT 永续1 DOGE
0.002440 /0.000010 USDT
5% / 5%
100000 /10000000 DOGE
2005%5 USDT0.50%
SOLUSDT 永续0.01 SOL
0.4130 /0.0010 USDT
5% / 5%
100 /1000000 SOL
2005%5 USDT0.50%
XRPUSDT 永续0.1 XRP
0.0143 /0.0001 USDT
5% / 5%
50000 /1000000 XRP
2005%5 USDT0.50%
DOTUSDT 永续0.1 DOT
0.373 /0.001 USDT
5% / 5%
300 /1000000 DOT
2005%5 USDT0.50%
SANDUSDT 永续1 SAND
0.00494 /0.00001 USDT
5% / 5%
4000 /10000000 SAND
2005%5 USDT0.50%
1000SHIBUSDT 永续1 1000SHIB
0.000157 /0.000001 USDT
5% / 5%
200000 /10000000 1000SHIB
2005%5 USDT0.50%
AXSUSDT 永续1 AXS
0.08000 /0.01000 USDT
5% / 5%
75 /10000000 AXS
2005%5 USDT2.00%
MATICUSDT 永续1 MATIC
0.00960 /0.00010 USDT
5% / 5%
6500 /10000000 MATIC
2005%5 USDT2.50%
LRCUSDT 永续1 LRC
0.00512 /0.00001 USDT
5% / 5%
3500 /10000000 LRC
2005%5 USDT2.50%
AVAXUSDT 永续1 AVAX
0.3480 /0.0010 USDT
5% / 5%
120 /100000 AVAX
2005%5 USDT2.00%
LTCUSDT 永续0.001 LTC
3.61 /0.01 USDT
5% / 5%
300 /10000 LTC
2005%5 USDT0.50%
BNBUSDT 永续0.01 BNB
6.600 /0.010 USDT
5% / 5%
100 /100000 BNB
2005%5 USDT1.00%
GALAUSDT 永续1 GALA
0.00050 /0.00001 USDT
5% / 5%
60000 /10000000 GALA
2005%5 USDT1.50%
NEARUSDT 永续1 NEAR
0.0477 /0.0001 USDT
10% / 10%
1500 /10000000 NEAR
2005%5 USDT1.50%
LUNAUSDT 永续1 LUNA
0.1600 /0.0010 USDT
5% / 5%
125 /1000000 LUNA
2005%5 USDT1.50%
TRXUSDT 永续1 TRX
0.00132 /0.00001 USDT
5% / 5%
140000 /10000000 TRX
2005%5 USDT0.50%
FTMUSDT 永续1 FTM
0.007700 /0.000100 USDT
5% / 5%
3300 /10000000 FTM
2005%5 USDT0.50%
版权所有©2021 ApolloX.com 保留所有权利